پروژه عملیات خاك برداری و خاکریزی آزادراه اراك – خرم آباد

میزان پیشرفت فیزیکیخاتمه یافته

احجام کلی

خاکبرداری

1.000.000 متر مکعب

خاکریزی

260.000 مترمکعب