بهسازی و روکش آسفالت آزادراه قزوین-زنجان-سرچم

میزان پیشرفت فیزیکیخاتمه یافته

احجام کلی

آسفالت بیندر و توپکا

310.000 تن

خط کشی سرد منقطع

75 کیلومتر

خط کشی سرد متصل

226 کیلومتر

آسفالت تراشی

1.024.000 مترمربع

احجام کلی

آسفالت تراشی

320.000 مترمکعب

آسفالت (فاز اول)

135.000 تن