عملیات اجرای خط OUT FALL

(طرح توسعه میدان گازی فاز 13 پارس جنوبی)

احجام انجام شده به شرح ذیل می باشند:

خاکبرداری60.000 مترمکعب
خاکریزی35.000 مترمکعب
قالب بندی 6.000 مترمربع
آرماتور بندی121 تن
بتن ریزی1.700 مترمکعب
بالاست384 عدد
شیت پایل کوبی110 مترطول
پایپینگ1.200 مترطول