احداث باند دوم فرودگاه بین المللی آیت ا… هاشمی رفسنجانی

در پروژه بهسـازي باند موجود و احداث باند دوم فرودگاه بین المللی آیت ا… هاشمی رفسنجانی کرمان، شرکت مهندسی و توسـعه نفت و گاز محمدیان با تکیه بر دانش فنی حاصــل از پروژههاي گذشـته و توان ماشـین آلاتی خود اقدام به اجراي عملیات تثبیت مصالح با سیمان نمود. در این عملیات مصـالح موجود توسط دستگاه تثبیت شـخم زده شـده و در دسـتگاه تثبیت با مقدار مشخصی سیمان مخلوط و مجددا بروي سطح پخش می گردد و پس از عملیات تراکم بروي مصـــالح پخش شده انجام خواهد پذیرفت .

موضوع پیمان

عملیات روکش باند به ابعاد 3845*45متر و شانه هاي 5/7متر طرفین.
عملیات روکش تاکسی وي به ابعاد 150*25متر و شانه هاي 5/7متر طرفین.
عملیات روکش اپرون موجود به ابعاد 500*160متر .
اجراي دیچ با مقطعه ذوزنقه به طول 4440متر و ارتفاع 70سانتی متر.
درزگیري باند موجود به طول تقریبی 2250متر.
اجراي ژئو تکستایل به مساحت تقریبی 540متر مربع.
تخریب آسفالت به مساحت تقریبی 22200متر مربع .
اجراي خط کشی به مساحت تقریبی 14400متر مربع.
عملیات استریپ سازي طرفین باند موجود