شرکت-مهندسی-و-توسعه-نفت-و-گاز-محمدیان
این شرکت تحت شماره 1835-104 مورخ سال 1343 ثبت گردیده و توسـط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشته های ذیل گزینش گردیده است.
رتبه اول رشته نفت و گاز و پتروشیمی
رتبه اول رشته راه و ترابری
رتبه اول رشته ساختمان و ابنیه
رتبه اول رشته آب، خطوط و شبکه های آب و فاضلاب
X