تهران، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی، خيابان سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن غربی، پلاک ۴۴
MOGEC

آزاد راه کنارگذرجنوبی تهران (الغدیر)

آزادراه کنارگذر جنوبی به عنوان یکی از شاهراههاي موصلاتی کشـور، با هدف انتقال ترافیک کریدورهاي شـرق به غرب و شــمال به جنوب کشـور و کاهش بار ترافیکی تحمیلی این کریدورها از روي شهر تهران و بالخصــوص بزرگراه آزادگان، در اسفند ماه سال 1394کلید خورد. این آزادراه به طول 158کیلومتر از آبیک اسـتان قزوین آغاز و پس از عبور از 4اســـتان )قزوین، البرز، مرکزي و تهران ( و تقاطع با آزادراه کرج-قزوین، جاده ماهدشـت-اشــتهارد، جاده قدیم تهران-ســاوه، آزادراه تهران-ساوه، جاده قدیم قم و آزادراه تهران-قم، به آزادراه قم- گرمسار)حرم تا حرم خاتمه میابد.

احجام اجرایی قطعه دوم

اساس

305.000 مترمکعب

آسفالت بیندر

510.000 تن

آسفالت توپکا

170.000 تن

اجرای نیوجرسی

60 کیلومتر

اجرای خط کشی

280.000 متر طول

قطعه سوم

این قطعه به طول 600+31 کیلومتـر، از کیلومتـر 900+86 )تقاطع آزادراه تهران-ســـــــاوه( آغاز و با عبور از رودخانه سهرود، جاده قدیم تهران-قم، راه آهن سراسـري شـمال به جنوب، در کیلومتر ) 900+118 تقاطع با آزادراه تهران-قم( خاتمه مییابد. این قطعه با داشتن بیشــترین حجم ترافیک عبوري و با در برگرفتن 3تبادل بزرگ و 2تقاطع اصلی، بیشـــترین حجم عملیات اجرایی را در میان قطعات 4گانه به خود اختصـاص داده است. شـرکت مهندسـی و توســعه نفت و گاز محمدیان عملیات اجرایی این قطعه را بصورت کامل بر عهده دارد

احجام اجرایی قطعه چهارم

خاک برداری

5.300.000 مترمکعب

خاک ریزی

3.300.000 مترمکعب

زیراساس

600.000 مترمکعب

اساس

270.000 مترمکعب

آرماتور بندی

4.000.000 کیلوگرم

قالب بندی

240.000 مترمربع

بتن ریزی

100.000 مترمکعب

آسفالت

600.000 تن

اجرای عرشه فولادی

800تن

قطعه دوم

این قطعه به طول 000+47 کیلومتر، از کیلومتر 000+40)تقاطع آزادراه تهـران-بوئین زهـرا( آغاز و با عبور از جاده اخترآباد، راه آهن سـراســري شــرق به غرب، جاده قدیم ســـــاوه، در کیلومتر  900+86 تقاطع با آزادراه تهران- ساوه) خاتمه مییابد.

شـرکت مهندسـی و توسـعه نفت و گاز محمدیان عملیات اجراي اساس و آسفالت این قطعه به انضمام اجراي تمامی کارهاي کارهاي تکمیلی شــامل احداث ســاختمانهاي عوارضی، اجراي تابلوهاي مسیر، اجراي خط کشی، تامین روشنایی مسیر و نصـب نیوجرسیهاي ترافیکی را برعهده دارد.

احجام اجرایی قطعه سوم

خاک برداری

2.700.000 مترمکعب

خاک ریزی

5.100.000 مترمکعب

زیراساس

670.000 مترمکعب

اساس

230.000 مترمکعب

آرماتور بندی

6.850.000 کیلوگرم

قالب بندی

245.000 مترمربع

بتن ریزی

134.000 مترمکعب

آسفالت بیندر

430.000 تن

آسفالت توپکا

250.000تن

اجرای عرشه فولادی

4.300 تن

قطعه چهارم

قطعه انتهایـی آزادراه کنارگذر جنوبـی تهــران به طول 600+37 کیلومتر، از کیلومتر )900+118 تقاطع آزادراه تهران-قم( آغاز و با عبور از رودخانه شـــور، در کیلومتر )000+158 تقاطع با آزاد حرم تا حرم( خاتمه مییابد. این قطعه هم اکنون با همت تلاشگران شرکت مهندسی و توســـــــــــعه نفت و گاز محمدیان، تکمیل و آماده بهره برداری می باشد.

شرح پروژه عملیات احداث قطعه 4آزادراه کنار گذر جنوبی تهران

  • ابنیه فنی با دهانه 2متر تا 6متر: 238دستگاه
  • احداث تبادل با آزادراه حرم تا حرم ) چرمشهر ( با دو دهانه جمعا به طول 55متر
  • احداث یک دستگاه پل رودخانه اي رودشور 4دهانه 20متري جمعا به طول 80متر
Don`t copy text!