تهران، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی، خيابان سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن غربی، پلاک ۴۴
MOGEC

پروژه انتقال پساب جنوب تهران به دشت ورامین قرارداد به روش BOT | خاتمه یافته

شـرکت مهندســی و توســعه نفت و گاز محمدیان با علم به قابلیت استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه ها در امور کشاورزي و یا صنعتی، پروژه انتقال پســاب تصـــفیه خانه جنوب تهران به دشت ورامین، پاکدشت و شهر ري را بصـــــورت سرمایه گذاري تعریف و عملیات اجرایی آن را براي انتقال سالیانه 283میلیون مترمکعب پســــاب تصفیه خانه آغاز نمود. در این پروژه براي اولین بار درکشـور از لولههاي پلی اتیلن مســلح 3000میلیمتر اســــتفاده گردید که این لوله ها نیز براي اولین بار در خاورمیانه، در صنایع پلی اتیلن محمدیان تولید گردیده است

احجام انجام شده این پروژه:

خاکبرداری

خاکریزی

لوله گزاری

بتن ریزی

1.380.000 مترمکعب

800.000 مترمکعب

35.500 متر طول

3700 مترمکعب

62%
انتقال پساب جنوب
Don`t copy text!