تهران، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی، خيابان سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن غربی، پلاک ۴۴
MOGEC

طرح انتقال آب از سد ماملو به صنایع پایین دست | در حال اجرا

شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان به پشـتوانه سالها تجربه در زمینه اجراي خطوط انتقال آب و با تکیه بر دانش فنی و توان اجرایـی خویش و همچنین با توجه به امکان تولید لولههاي مورد نیاز پــروژه در صـنایع تولیدي لوله و پوشـش محمدیان اقدام به انجام عملیات اجرایی خط انتقال آب از سـد ماملو به نیروگاه دماوند و صـنایع پایین دسـت به منظور انتقال سـالیانه 7،000،000مترمکعب آب از طریق لولههاي سـایز 500الی 600میلیمتر نموده است.

احجام عملیاتی این پروژه به شرح ذیل می باشند:

خاکبرداری75.000 مترمکعب
مسیرسازی و لوله گذاری24 کیلومتر
سایز لوله500 الی 600 میلیمتر