شرکت-مهندسی-و-توسعه-نفت-و-گاز-محمدیان
آزاد راه حرم تا حرم محور قم تا گرمسار
عملیات متراژ
طول پروژه 152 کیلومتر
ابنیه فنی 249 دستگاه
آسفات توپکا 237.000 تن
خط کشی گرم منقطع 600 کیلومتر
خط کشی سرد متصل 600 کیلومتر
آسفالت تراشی (لکه گیری) 207.000 متر مکعب
عملیات متراژ
خاکبرداری 1.500.000 مترمکعب
خاکریزی 1.500.000 متر مکعب
زیر اساس 650.000 متر مکعب
اساس 300.000 مترمکعب
آسفالت بیندر 400.000 تن
X