شرکت-مهندسی-و-توسعه-نفت-و-گاز-محمدیان
آماده سازی سایت | خاتمه یافته
(طرح توسعه میدان گازی فاز 22-24 پارس جنوبی)
عملیات متراژ
خاکبرداری 2.900.000 مترمکعب
خاکریزی 6.600.000 مترمکعب
X