شرکت-مهندسی-و-توسعه-نفت-و-گاز-محمدیان
اجرای سیویل عمومی | خاتمه یافته
(طرح توسعه میدان گازی فاز 22-24 پارس جنوبی)
عملیات متراژ
خاکبرداری 500.000 مترمکعب
خاکریزی 270.000 مترمکعب
آرماتور بندی 7.000 تن
قالب بندی 430.000 مترمربع
بتن ریزی 100.000 مترمکعب
X