شرکت-مهندسی-و-توسعه-نفت-و-گاز-محمدیان
احداث راه های داخلی سایت | خاتمه یافته
(طرح توسعه میدان گازی فاز 22-24 پارس جنوبی)
عملیات تعداد افراد
مدیریت پروژه و سرپرستی 2 نفر
فنی مهندسی 7 نفر
مالی 1 نفر
برنامه ریزی و کنترل 1 نفر
حقوقی و امور قرارداد ها 1 نفر
منابع انسانی و آموزش 1 نفر
ماشین آلات(مکانیک،سرویسکار،آهنگر،راننده) 109 نفر
تاسیسات 4 نفر
پشتیبانی 5 نفر
نقشه برداری 10 نفر
X