شرکت-مهندسی-و-توسعه-نفت-و-گاز-محمدیان
بهسازی و روکش آسفالت آزادراه قزوین-زنجان-سرچم
عملیات متراژ
آسفالت بیندر و توپکا 310.000 تن
خط کشی سرد منقطع 75 کیلومتر
خط کشی سرد متصل 226 کیلومتر
آسفالت تراشی 1.024.000 مترمربع
آسفالت تراشی 320.000 مترمکعب
آسفالت (فاز اول) 135.000 تن
X