شرکت-مهندسی-و-توسعه-نفت-و-گاز-محمدیان
مسیرسازی سامانه انتقال آب طرح ساماندهی آب های مرزی کشور(گرمسیری) قطعه 3
عملیات متراژ
پیاده کردن مسیر 77 کیلومتر
اجرا R.O.W خاک نرم 1.000.000 مترمکعب
اجرا R.O.W خاک سخت 6.000.000 مترمکعب
اجرا R.O.W خاک سنگی و پیکوری 4.000.000 مترمکعب
X