شرکت-مهندسی-و-توسعه-نفت-و-گاز-محمدیان
نصب فلر و تجهیزات | خاتمه یافته
(طرح توسعه میدان گازی فاز 22-24 پارس جنوبی)
عملیات متراژ
لوله کشی رو زمینی 45.000 اینچ قطر
ساپورت 349 تن
رنگ 69.000 مترمربع
رادیو گرافی 27.000 اینچ قطر
تنش زدایی 13.000 اینچ قطر
نصب تجهیزات 651 تن
رفع پانچ و تست 227.000 اینچ متر
X