شرکت-مهندسی-و-توسعه-نفت-و-گاز-محمدیان
پروژه انتقال پساب جنوب تهران به دشت ورامین قرارداد به روش BOT
شـرکت مهندســی و توســعه نفت و گاز محمدیان با علم به قابلیت استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه ها در امور کشاورزي و یا صنعتی، پروژه انتقال پســاب تصـــفیه خانه جنوب تهران به دشت ورامین، پاکدشت و شهر ري را بصـــــورت سرمایه گذاري تعریف و عملیات اجرایی آن را براي انتقال سالیانه 283میلیون مترمکعب پســــاب تصفیه خانه آغاز نمود. در این پروژه براي اولین بار درکشـور از لولههاي پلی اتیلن مســلح 3000میلیمتر اســــتفاده گردید که این لوله ها نیز براي اولین بار در خاورمیانه، در صنایع پلی اتیلن محمدیان تولید گردیده است
عملیات متراژ
خاکبرداری 1.380.000 متر مکعب
خاکریزی 800.000 متر مکعب
لوله گزاری 35.500 متر طول
بتن ریزی 3700 متر مکعب
X