شرکت-مهندسی-و-توسعه-نفت-و-گاز-محمدیان
پروژه عملیات خاك برداری و خاکریزی آزادراه اراك – خرم آباد
عملیات متراژ
خاکبرداری 1.000.000 متر مکعب
خاکریزی 260.000 مترمکعب
X