شرکت-مهندسی-و-توسعه-نفت-و-گاز-محمدیان
 سامانه انتقال آب | در حال اجرا
عملیات متراژ
خاکبرداری 4.100.000 متر مکعب
جوش 3.500 اینچ قطر
لوله گذاری داخل کانال 4.000 شاخه
حفاری کانال 59.000 متر طول
عایق درونی 1.660 سرجوش
عایق بیرونی 2.070 سرجوش
X