شرکت-مهندسی-و-توسعه-نفت-و-گاز-محمدیان

عملیات پاپینگ واحد 160 و محدوده فلر

عملیات متراژ
لوله کشی روزمینی 65.000 اینچ قطر
ساپورت 750.000 تن
رنگ 200.000 مترمربع
رادیو گرافی 105.000 اینچ قطر
تنش زدایی 49.000 اینچ قطر
رفع پانچ و تست 1.544.000 اینچ قطر

X