شرکت-مهندسی-و-توسعه-نفت-و-گاز-محمدیان
عملیات پایپینگ و نصب تجهیزات
عملیات متراژ
لوله کشی روزمینی 525.000 اینچ قطر
لوله کشی زیر زمینی 29.000 اینچ قطر
ساپورت 771 تن
رنگ 280.000 مترمربع
رادیو گرافی 207.000 اینچ قطر
تنش زدایی 135.000 اینچ قطر
نصب تجهیزات 4.900 تن
رفع پانچ و تست 1.100.000 اینچ قطر
لوله کشی روزمینی 525.000 اینچ قطر
X